Menu

Szukaj

Szukaj

WYDARZENIA SzDK

 nck i dk Z dumą informujemy ,że od 29 kwietnia 2019 roku jesteśmy beneficjentami programu DOM KULTURY + , którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, który realizowany jest zgodnie z założeniami „Paktu dla Kultury”. 
Jakie są nasze założenia i idee w ramach programu DK+? Chcemy taki pakt zawrzeć ze wszystkimi w naszej Gminie, którym na sercu leży szeroko rozumiana kultura. Nasz projekt nosi tytuł  #zaSZTUKAj do SzDK .
Już tytuł sugeruje ,że celem naszego uczestnictwa w programie DK+ jest  wzmocnienie naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnej gminy Szprotawa. Odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. 
 Jak chcemy to zrobić? W oparciu o przeprowadzoną diagnozę Szprotawski Dom Kultury prowadzić będzie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej – przede wszystkim z grupami i osobami nieobecnymi      w dotychczasowych działaniach SzDK, niewidocznymi społecznie, a o dużym potencjale kulturotwórczym. Różnorodność działań animacyjnych pozwoli na wyłonienie wspólnych dla nas celów. Główną ideą działań jest nawiązanie nowych i wzmocnienie istniejących stałych relacji mieszkańcami gminy Szprotawa .  W swoich działaniach będziemy wspólnie realizować Projekty, które są wynikiem współpracy SzDK z osobami indywidualnymi i grupami nieformalnymi oraz działania wspierające i budujące inicjatywy oddolne, nieformalne. Jesteśmy ukierunkowani na wspólne działania na rzecz społeczności gminy Szprotawa i przestrzeni publicznej.  Czego oczekujemy w przyszłości? Oczekujemy ,że zrealizowane wspólnie z udziałem różnorodnych grup społecznych inicjatywy ,zaowocują wzmocnieniem potencjału społecznego , podniosą  jakość pracy Szprotawskiego Domu Kultury,  a u osób uczestniczących w projekcie  rozbudzą kreatywność i zmotywują do dalszego działania na rzecz naszej społeczności lokalnej.

O naszych działaniach w ramach programu będziemy informować na  specjalnie stworzonej stronie: www.zasztukaj.szdk.pl,  oraz  na naszym profilu FB


Ziemia i Pieśń

Divertimenta

Galeria Pryzmat